ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Az IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi tájékoztatója, szabályzata

Az IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) …ikodigital.hu.weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon önéletrajzot feltöltők (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli. Az Érintett a Honlap látogatásával – technikai adatok tekintetében – egyéb adatai tekintetében pedig önéletrajza felöltésével automatikusan vagy külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Az Érintett hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére (valótlan adatok megadásából keletkező kárt az Érintett köteles megtéríteni). A hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó következményekért kizárólag az Érintett felel. Az Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával (látogatásával)  és önéletrajza feltöltésével elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban és Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben az Érintett más harmadik személy adatait adja meg, úgy az ahhoz való hozzájárulást az Érintett köteles megszerezni adott harmadik személytől, e tekintetben Adatkezelő felelőssége kizárt. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a feltöltés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Minden ilyen esetben az Érintett köteles Adatkezelő és harmadik személy kárát, sérelemdíját megtéríteni és az Adatkezelőt mentesíteni.

 1. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő a honlapon elhelyezett álláshirdetések tekintetében kezeli az adott állásra jelentkező Érintettek adatait. Az adatkezelés célja, a meghirdetett állásokra jelentkezők megismerése az állás esetleges betöltése esetére. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait is kezeli. Az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott, a feltöltött/elküldött önéletrajzban/levélben szereplő adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje, tárolja és a részéről e tekintetben eljáró személyek részére továbbítsa. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül. Amennyiben az Érintett túllépi a személyes adatok körét és különleges adatot ad meg, annak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával. Az elfogadás módját pedig írásbelinek tekinti. Adatkezelő kijelenti, hogy a Honlapon feltüntetett álláshirdetésekben különleges adatokat nem kér az Érintettektől, amennyiben azonban azok ilyen tartalmú önéletrajzot, levelet küldenek, arra a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten használja fel, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Érintettek tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Érintettektől. E tekintetben Adatkezelőhöz az Érintettek igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

Az Érintett kijelenti, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek; önkéntes, határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, félreérthetetlen beleegyező nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik kezelésére kerüljenek (teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedően).

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt Honlap látogatással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

 1. Adatkezelő mint adatkezelő megnevezése
Név: IKO Digital Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.
Adószám: 22957508-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-946443
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: hello@ikodigital.hu
Telefon: +36 1 371 4447
 1. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő elsősorban az alábbi adatokat kéri az Önéletrajzban feltüntetni:

 • Név, születési adatok, elérhetőség (telefon, email), lakcím, nem, érdeklődési kör
 • Munkatapasztalataival kapcsolatosan:
  • Amennyiben pályakezdő,
  • Munkáltató cég nevét,
  • Pozíció megnevezését
  • Munkába állás kezdetét és végét
  • Amennyiben jelenleg is ott dolgozik
  • Betöltött munkakör szakterületét
  • Betöltött pozíció szintjét, valamint, a
  • Pozíció részletes bemutatását.
 • Tanulmányaival kapcsolatosan:
  • Intézmény nevét
  • Képzés megnevezését
  • Képzés típusát
  • Végzettség fokát
  • Kezdés éve – végzés éve, illetve, hogy a
  • Tanulmányai még folyamatban van.
 • Nyelvismeretre vonatkozó adatok:
  • Nyelv
  • Nyelvtudás szintje
   • Fénykép

Egyéb ismeretek körében pedig az Érintettnek lehetősége van megadnia, amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel, gépírási tudással, egyéb fontos készségekkel stb.

Az Önéletrajzban feltűntetett fénykép megtekintéséhez és e tekintetben történő adatkezeléshez az Érintett az önéletrajz feltöltésével hozzájárul. A feltöltött önéletrajzban lévő fényképet az Adatkezelő és annak közreműködői megtekinthetik és kezelhetik/felhasználhatják (pl.nyomtathatják, többszörözhetik) oly módon, ahogyan az adatokat a jelen szabályzatban írtak szerint. Az Érintett hozzájárulása megadottnak tekintendő azzal, hogy a fényképes önéletrajzát feltölti. E tekintetben semmilyen kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj igénnyel nem léphet fel az Érintett az Adatkezelő vagy annak közreműködői felé. Az Érintett kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag olyan fényképet használ, amely tekintetében minden szükséges szerzői/szomszédos jogi jogosultságot/engedélyt megszerzett és így a fénykép tekintetében semmilyen más harmadik személy semmilyen igénnyel nem léphet fel Adatkezelővel szemben. Érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fénykép feltöltésével az Érintett más harmadik személyek jogait  – személyiségi jog, kép és hangfelvétel készítéséhez/felhasználásához való jog/szerzői és szomszédos jog – nem sérti. Amennyiben jelen szakaszban foglaltakat az Érintett megsérti vagy más harmadik személy fényképét tölti fel, úgy e tekintetben az Érintett kizárólagosan felel és mentesíteni köteles Adatkezelőt minden megkeresés/igény/bírság alól.

Az Érintettnek az adott álláshirdetésre való jelentkezéséhez önéletrajzát is fel kell töltenie. Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelen Honlapon az álláshirdetésekre az leginkább fenti adatokat tartalmazó önéletrajz feltöltésével van lehetőség. Amennyiben az Érintett ezen felül további adatokat is megjelöl, feltölt azt az Érintett ilyen adatának kezeléséhez való kifejezett hozzájárulásnak tekinti az Adatkezelő, melyhez az Érintett ezúton  is és az ilyen adat feltöltésével ismételten hozzájárul

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a Honlap látogatásakor illetve az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése az önéletrajzok feltöltésével – ide nem értve a technikai adatokat, amelyek a Honlap látogatásával – kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból és cél érdekében, mértékig és ideig kezeli. Az érintett bármikor kérelmezheti:
a) a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő székhelyére (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek egyértelműnek kell lennie a törlendő adatokat és az Érintettet illetően. Amennyiben az Érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 25 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból az Érintett minden adatát, amelyről az Érintettet a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, alvállalkozói (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az önéletrajzban foglalt és a feltöltéskor megadott adatokat az Adatkezelő közreműködői is jogosultak megismerni, akik az állás betöltetésével kapcsolatosan jogosultak eljárni.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor  kérheti azok módosítását.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4. Jogérvényesítés és jogorvoslat az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 1. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel.

Az e-mail címek kezelésére elsősorban az Érintett azonosítása, vele az állás tekintetében kapcsolatba lépés érdekében kerül sor.

Az Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a feltöltött Önéletrajzát,az abban foglalt adatokat, az email címet Adatkezelő oly módon is kezelje, hogy amennyiben egy másik állásra az Önéletrajzban foglaltak alapján Érintett megfelelne, úgy e tekintetben az Adatkezelő vagy közreműködői az Érintettet e tekintetben felkeressék.

A feltöltött önéletrajz és megadott email cím alapján Adatkezelő jogosult kapcsolatba lépni Érintettel.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott – harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Feltöltött tartalomért való felelősség

Az Érintett által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
•    nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait,
•    nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
•    nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
•    nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
•    nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
•    nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
•    nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
•    nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
•    illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Érintett felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt.

Adatkezelő kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Amennyiben az Érintett magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Adatkezelővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, Érintett köteles minden Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és Adatkezelőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Adatkezelőt az Érintett bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.

 

 1. Egyéb rendelkezések, kiskorúak védelme

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással, illetőleg annak külön feltüntetett jelölőnégyzet elfogadásával elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

A korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen kiskorúak nyilatkozataihoz törvényes képviselőik nyilatkozata vagy jóváhagyása szükséges. A Polgári Törvénykönyvnek meg nem felelő kiskorúak által tett nyilatkozatok a Polgári Törvénykönyv szerint minősülnek, figyelembe véve az Info. törv. vonatkozó rendelkezéseit. A jelen honlap tartalma nem kiskorú személyeknek készült, az ő általuk esetlegesen feltöltött önéletrajzokat az Adatkezelő figyelmen kívül hagyja és a kapott adatokat nem tárolja, azokat törli.

 1. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései irányadóak.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2016-04-27.

Megosztás